منو سایت
تهران موزیک

دانلود آهنگ جدید حسین تهی بنام چجوری میخوای

پست ویژه Special POST

دانلود آهنگ جدید حسین تهی بنام چجوری میخوای با بالا ترین کیفیت

دانلود آهنگ جدید حسین تهی بنام چجوری میخوای

متن آهنگ حسین تهی چجوری میخوای
ﻣﻦ ﺗﻬﯽام … ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺗﻮ
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ رو ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ … ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺪوﻧﻦ و ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻧﯿﺎد وﻟﯽ
ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﯾﮑﻢ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎرو ﮔﻮش ﺑﺪه … ﺗﻠﺨﻪ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺟﻨﮓ
ﺳﺮ ﭘﻮل ، ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ دارن ﻧﺮو
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ، ﻣﻨﻢ ﻋﺮض دارم دﻻر
ﻧﯿﺲ ، وﻟﯽ ﮔﺮوﻧﻪ واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ اوﻧﻮرﯾﺎ ﻫﻢ ازم ﺗﺮس دارن ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ِ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﺣﺮﯾﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻦ
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎم ، ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻼﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﭘﺸﺘﻪ
ﻫﻤﯿﻢ ﺣﺮف ﻣﺎ ﯾﮑﯿﻪ ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮه اﯾﺮان
ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ٔ ﮐﺎﻣﻠﻪ ، ﺗﺠﺎوزم ﺗﻮی ﮐﺖ ِ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮه ﻫﺮﺟﺎ
ﻣﯿﺮم ﺗﻮام ﻣﯿﺄﯾﯽ ، زﯾﺮ ﭼﺸﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﭙﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﻧﮑﻦ ، ﺣﺮف ﺑﺰن ، ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮری ﻣﯿﺨﻮای
ﺑﻮق ﺑﻮق ، ﺳﺮه ﭼﺮاغ ﻓﮑﺮﻫﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ، ﻫﻤﻪ ﺑﻪ داف ﻫﯿﮑﻞ
ﺑﺎ آﻣﭙﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻪ ، ﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎف ﺧﻮد
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻪ ﺑسه داش ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻣﺜﻪ وزﻧﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺗﻮ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﻣﯿﺮه ﻣﯿﺴﺎزﺗﺖ ﻣﺜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ِ ﺣﺒﺴﻪ داش ده
ﺑﺮاﺑﺮ ِ ﺳﻨﻢ ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ِ ﻣﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪم ، ﭘﺲ ﺑﺮا ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ِ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺰودی از ﺳﺮاﺳﺮ ِ ﮐﺸﻮر ﻫﺮﺟﺎ
ﻣﯿﺮم ﺗﻮام ﻣﯿﺄﯾﯽ ، زﯾﺮ ﭼﺸﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﭙﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﻧﮑﻦ ، ﺣﺮف ﺑﺰن ، ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺣﺮﻓﻢ
ﺗﻨﺪه وﻟﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻨﺪه ، ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﻮ
ﻣﯿﮕﻢ ﮔﺎﻫﯽ داری از ﻣﻦ ﻋﻘﺪه رک
ﺑﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﻏﻪ وﻟﯽ
ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻮرﺷﻪ اﮔﻪ
ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮم ، ﻣﯿﺘﺮﮐﻪ ﻣﺜﻪ ﻫﯿﺒﺖ ِ ﺑُﻤﺒﻪ ﺑﻨﺪازﯾﻢ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﻮ ﮐﻪ ، ﺑﺬارﯾﻢ اﺣﺘﺮاﻣﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺳﻠﯿﻘﻪای ، اﻋﺘﻘﺎد و ﻟﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ واﺳﻪ اﻓﺘﺨﺎر و اﺳﻢ ﺑﯿﺎ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻢ ، ﺳﺒﮑﺖ ﻣﺜﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯽ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮﻣﻮﻧﻮ اﮔﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ، ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا و ﭘﺮﭼﻢ ﻧﯽ ﻫﺮﺟﺎ
ﻣﯿﺮم ، ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻢ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ … ﺑﻮووق ِ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺣﺮف
ﺑﺰن ، ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﻫﺮﺟﺎ
ﻣﯿﺮم ﺗﻮام ﻣﯿﺄﯾﯽ ، زﯾﺮ ﭼﺸﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﭙﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﻧﮑﻦ ، ﺣﺮف ﺑﺰن ، ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﻫﺮﺟﺎ
ﻣﯿﺮم ، … دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﻏﺮﺑﯿﻨﯽ
ﻧﮑﻦ ﺣﺮف ﺑﺰن ، ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮری ﻣﯿﺨﻮای زﯾﺮ ﭼﺸﯽ هی ﻣﻨﻮ ﻣﯿﭙﺎی قریبی نکن حرف بزن منو چه جوری میخوای

مطلب پیشنهادی  دانلود آهنگ جدید حسین تهی بنام این چیه

دانلود آهنگ جدید حسین تهی بنام چجوری میخوای

دسترسی به این موسیقی بنا به درخواست ستاد فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران بسته شده است

درصورت نبودن یا مشکل داشتن لینک دانلود لطفا ما را از طریق نظرات مطلع کنید
تاريخ ارسال : چهارشنبه 19 اکتبر 2016
موضوع : حسین تهی
بازديد : 2,253 views بار
تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر
تمامی حقوق مطالب برای تهران موزیک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.