منو سایت
تهران موزیک

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا

پست ویژه Special POST

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا با بالاترین کیفیت

(آرشیو)

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا

متن آهنگ جمشید و منصور ناز مکا
ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﯾاﺭﻩ ﭘﻪ ﺭﭼﻪ ﻣی ﺧاﻭﻭﺕ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﻫاﯼ ﭘﺮﯾﺸﻮﻧﺖ ﭘیﺪﺍﺳﺖ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺕ کﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﭼاﻭﻭﺕ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻢ کﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑا ﮔﻮﺷﻪﭼﺸﻤﺖ

کﭽﻪ کﻮﺭﺩﻩ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺩﺧﺘﺮ کﺮﺩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷیﺮﯾﻦ ﮔیاﻥ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺷیﺮﯾﻦ ﺟاﻥ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

ﺑاﻻ ﺑﻪ ﺭﺯ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑاﻻ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﭼاﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﭼﺶ ﺳیاﻩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا

کﭽﻪ کﻮﺭﺩﻩ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺩﺧﺘﺮ کﺮﺩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﮔیاﻥ ﮔیاﻥ ﮔیاﻥ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺟاﻥ ﺟاﻥ ﺟاﻥ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

مطلب پیشنهادی  دانلود آهنگ جمشید بنام کردستان

)ﺟﻤﺸیﺪ(
ﺗﻪ ﻭﺍﻭﯼ ﻫیﻮﺍﻡ ﺑﻮﻭکی کﻮﺭﺩﺳﺘاﻥ، ﺋﻪ ﺳﺘیﺮﻩﮔﻪ ﺷی ﺳﻪ ﺭ
ﻟﻮﺗﮑﻪکﻮﺳﺘاﻥ
ﺗﻤاﻡ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﻋﺮﻭﺱ کﺮﺩﺳﺘاﻥ، ﺳﺘاﺭﻩ ﺩﺭﺧﺸاﻥ ﻗﻠﻪ کﻮﻫﺴﺘاﻥ

ﺩﺧﺘﺮ کﺮﺩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷیﺮﯾﻦ ﺟاﻥ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﺋاﺭﺍﻣی ﺩﻻﻧی ، ﺷﻪ کﻪ ﺭﯼ ﻟیﻮﺍﻧی
ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻟﻬاﯾی ﺷیﺮﯾﻨی ﻟﺒﻬاﯾی

ﺟﻮﺍﻧی ﺗﻮ ﺯﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧی
ﺧﻮﺷﮕﻠی ﺗﻮ ﺧیﻠی ﺧﻮﺷﮕﻠی
ﺟﻮﺍﻧی ﺗﻮ ﺯﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧیییییییییی
ﺧﻮﺷﮕﻠی ﺗﻮ ﺧیﻠی ﺧﻮﺷﮕﻠییییییی

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا

کﭽﻪ کﻮﺭﺩﻩ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺩﺧﺘﺮ کﺮﺩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷیﺮﯾﻦ ﮔیاﻥ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺷیﺮﯾﻦ ﺟاﻥ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

ﺑاﻻ ﺑﻪ ﺭﺯ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑاﻻ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﭼاﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﭼﺶ ﺳیاﻩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

مطلب پیشنهادی  دانلود آهنگ جمشید بنام شناختمت

)ﻣﻨﺼﻮﺭ(
ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾاﺭﯼ ﺟﻮﻭﺍﻧﻢ، ﻭﻩﻣاﻧﮕی ﺗاﺑاﻧﻢ
ﺍﺳﻤﺮ ﯾاﺭ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻣاﻩ ﺗاﺑاﻧﻢ
ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾاﺭﯼ ﺟﻮﻭﺍﻧﻢ، ﻭﻩﻣاﻧﮕی ﺗاﺑاﻧﻢ
ﺍﺳﻤﺮ ﯾاﺭ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻣاﻩ ﺗاﺑاﻧﻢ
ﻭﻩ ﻧﻪ ﻭﺷﻪکﻮﺳﺘاﻧﻢ، ﮔﻮﻟی ﺩﺍﺭﺳﺘاﻧﻢ ﻓﺮﯾﺸﺘﻪﺷﻪ ﻭﺍﻧﻢ
ﺑﻨﻔﺸﻪ)ﮔﻞ(کﻮﻫﺴﺘاﻧﻢ ﮔﻞ ﺑاﻏﺴﺘاﻥ

ﻓﺮﺷﺘﻪﺷﺒاﻧﻢ
ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾاﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾاﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾاﺭﯼ
ﺟﻮﺍﻧﻢ
ﺍﺳﻤﺮ ﯾاﺭ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺍﺳﻤﺮ ﯾاﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺍﺳﻤﺮ ﯾاﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا

ﺋﻪ ﺭﻩ ﺷیﺮﯾﻦ ﭼاﻭ ﺭﻩ ﺷی ﮔیاﻧا ﺑﻪ ﺭ کﻪ ﺋﻪ ﻡ ﻻﻭﻩ
ﺍﯼ ﺷیﺮﯾﻦ ﭼﺶ ﺳیاﻩ ﺟاﻧا ﺭﻭﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ
ﺋﻪ ﺭﻩ ﻋاﺷﻘی ﺑاﻻﺗﻢ ﮔیاﻧﻪ ﻟﻪ ﭘیﺮﺍﺭﻩ ﻭﻩ
ﺁﺭﻩ ﻋاﺷﻖ ﻗﺪ ﻭ ﺑاﻻﺗﻢ ﺟاﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳاﻟﻪ)ﻣیﮕﻪ ﺍﺯ ﭘاﺭﺳاﻝ(

مطلب پیشنهادی  دانلود آهنگ جمشید بنام آشتی

ﺍﯾﻦ ﺗیﮑﺶ ﻣیﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﻓاﺭﺳی
(منصور و جمشید ﻫﻢ ﺻﺪﺍﯾی)
کﭽﻪ کﻮﺭﺩﻩ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺩﺧﺘﺮ کﺮﺩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷیﺮﯾﻦ ﮔیاﻥ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺷیﺮﯾﻦ ﺟاﻥ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

ﺑاﻻ ﺑﻪ ﺭﺯ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑاﻻ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﭼاﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﭼﺶ ﺳیاﻩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

دانلود آهنگ جمشید و منصور بنام ناز مکا

کﭽﻪ کﻮﺭﺩﻩ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺩﺧﺘﺮ کﺮﺩ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ
ﮔیاﻥ ﮔیاﻥ ﮔیاﻥ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ ﻧاﺯ ﻣﻪ کﻪ
ﺟاﻥ ﺟاﻥ ﺟاﻥ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﮑﻦ ﻧاﺯ ﻧﮑﻦ

لینک دانلود بنا به درخواست سایت سازماندهی اینترنت جمهوری اسلامی ایران برداشته شد

درصورت نبودن یا مشکل داشتن لینک دانلود لطفا ما را از طریق نظرات مطلع کنید
تاريخ ارسال : سه‌شنبه 6 دسامبر 2016
موضوع : جمشید
بازديد : 222 views بار
تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر
تمامی حقوق مطالب برای تهران موزیک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.